VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR

ÆLDRE I BEVÆGELSE I ISHØJ  

§ 01.    Foreningens navn: ÆLDRE I BEVÆGELSE, stiftet den 28.februar 2000 og med hjemsted i Ishøj Kommune.

§ 02.   Foreningens formål er at fremme livskvalitet, livsmod igennem Bevægelse og sociale arrangementer. Aktiviteterne foregår i de af kommunen til rådighed stillede faciliteter m.m.

§ 03.   Foreningen er optaget i Ishøj Idrætsråd og medlem af DAI ”Dansk Arbejder Idrætsforbund”. Forbundet er medlem af Danmarks Idræts Forbund og stillet som et specialforbund inden for dette. DIF’s love er gældende for DAI ifølge særlige aftaler mellem DIF og DAI.

§ 04.   

1.  Foreningen kan optage alle pensionister og efterlønsmodtagere.

2.  Æresmedlemmerne kan på bestyrelsens foranledning udnævnes på en generalforsamling.

3.  Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og gælder f.t. 1.09 indeværende år til 30.08 efterfølgende år.

4.  Kontingentet betales i én årlig rate og dækker f.t. 1.09 indeværende år til 30.08 efterfølgende år. Kontingentet skal være foreningen i hænde senest 10 dage før sæsonstart. 5.  Regnskabsåret følger kalenderåret.   

§ 05.  

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

2. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer samt  2 suppleanter.

3. Foreningens tegnes af formanden, i dennes fravær næstformand eller et bestyrelsesmedlem og kasserer i foreningen.

4. Der kan ikke optages lån og kreditter.

5. Bestyrelsesmedlemmer – suppleanter – revisorer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Skriftlig afstemning kan begæres. Er der stemmelighed foretages der en ny afstemning.  Der afgår på skift 4 og 3 medlemmer samt 1 suppleant i henhold til § 7 stk 5.

6. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden, der skrives referater fra alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøderne finder sted mindst 5 gange om året, eller når min. 4 medlemmer måtte ønske det.

7. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når min. 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

8. Ansatte i foreningen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.       

§ 06   

1. Revisionen består af 2 af den ordinære generalforsamling valgte  medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, men afgår på skift.

§ 07.

1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, hvortil indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved mail, brev og/eller gennem den lokale presse.

2. Forslag der ønskes behandlet skal sendes skriftligt således, at der er formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

3. På det ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende.       

  1. Valg af dirigent og stemmetæller.      

  2. Formandens beretning, skal foreligge skriftligt til godkendelse.       

  3. Kassereren foreligger det reviderede regnskab til godkendelse.            – endeligt budget for indeværende regnskabsår til vedtagelse.kontingent f.t. 1.09 indeværende år til 30.08 efterfølgende år til vedtagelse. 

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Valg til bestyrelse.

    a. lige år: – Formand – 3. bestyrelsesmedlemmer – 1 suppleant og 1 revisor.

    b. ulige år: – Næstformand – Kasserer – 1. bestyrelsesmedlem – 1 suppleant – 1 revisor

  6. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

  7. Evt.   4. Stemmeberettiget er alle medlemmer der har betalt kontingent inden den 1. december året før.  

§ 08

1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom, ledsaget af motiveret dagsorden til formanden.

2. Den ekstra ordinære generalforsamling indkaldes senest 21 dage efter  begæringen og ved indkaldelse på samme måde som ved den   ordinære generalforsamling.

§ 09

1. Ændringer i foreningens love kan ske på enhver generalforsamling når mindst 3/4 af de afgivne stemmer, stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan begæres.

  §10

1. Medlemmer må rette sig efter det ordensreglement der er gældende for de steder, hvor aktiviteterne finder sted og i øvrigt følge instruktørens og personalets anvisninger.

§ 11. 

1. Foreningen kan kun opløses når beslutning herom tages på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Det kræves da, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for en opløsning.   

2. Ophører foreningen at eksister skal evt. modtagne ejendele tilbageleveres til de respektive forbund / Ishøj kommune.

3. Udover det nævnte, vil foreningens formue overføres til Ishøj Idrætsråd. Formuen båndlægges, men kan overføres til en tilsvarende aktivitet som Ældre i Bevægelse, hvis den oprettes indenfor 5 år, ellers tilfalder formuen Ishøj Idrætsråd efter 5 år.  

Således vedtaget

på stiftende generalforsamling den 28. februar 2000.

Revideret på generalforsamlingen den 26. februar 2001

Revideret på generalforsamlingen den 7. februar 2009

Revideret på generalforsamlingen den 13. februar 2010

Revideret på generalforsamlingen den 9. februar 2013.